เวอร์ชันเต็ม: [-- สทศ : ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ได้รับประกาศผลสอบ --]

Siam1.net -> รวมข่าว รอบรั้ว campus -> สทศ : ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ได้รับประกาศผลสอบ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> แสดงความคิดเห็น -> สร้างบทความ

ผู้เยี่ยมชม 24-07-2010 23:03

จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2553 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เปิ ดให้นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ไขระดับชั้นจาก ม.5 เปลี่ยนเป็น ม.6 นั้น

สทศ.ขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนไม่ต้องส่งคำร้องขอแก้ไขระดับชั้นมาที่ สทศ.แล้วเนื่องจาก สทศ.ได้ทำการตรวจสอบสถานะของผู้เข้าสอบ และจะทำการประกาศผลสอบให้ได้ทราบในวันที่ 5 สิงหาคมนี้สำหรับผู้เข้าสอบที่เป็นนักเรียนชั้น ม.5 และได้รับการติดต่อจาก สทศ. แล้ว

สทศ.จะไม่ประกาศผลสอบ (จำนวน 79 คน ตามตารางที่ 2 ด้านล่าง) และมีนักเรียนที่เข้าข่ายว่าอยู่ ม. 5 แต่ไม่สามารถติดต่อได้อีกจำนวน 49 คน (ตามตารางที่ 1) ซึ่งจะไม่ประกาศผลสอบเช่นกัน จนกว่านักเรียนจะติดต่อ สทศ. เพื่อยืนยันว่า กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 จริง ที่โทรศัพท์ 02-217-3800ตามเวลาราชการ

 

ตารางที่ 1 รายชื่อนักเรียนที่เข้าข่ายว่า อยู่ ม.5 และไม่ได้รับการประกาศผลสอบ

No NAME SCHOOL_NAME REMARK

1 นพพล นพรัตน์

2 ไซนับ สะตือบา

3 กิตติกา ตันนรา

4 ฮานีซะ ยีมาลอ

5 อนุรักษ์ คชศักดิ์

6 เบญจรงค์ เกษะ กระแชงวิทยา

7 ณัฐธิดา ขาวลว้ น คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

8 ณัฐนนท์ ครุฑกรานต์ โคกโพธิ์ไชยศึกษา

9 เรวิทย์ จินตเสณี ชลราษฎรอำรุง

10 วรรณภา ศรีหะวงค์ ดอนไทรงามพิทยาคม

11 ฮายาตี ยูโซะ ดารุลอูโลมนิบงบารู

12 เมวิกา สุโท ทับปุดวิทยา

13 จตุรณ รัตนศิลป์ ท่าฉางวิทยาคาร

14 พงษ์พันธ์ พันธ์ทอง ธรรมราชศึกษา

15 อนุวัฒน์ มีเย็น นครสวรรค์

16 สกาวเดือน ประคองทรัพย์ บางปะหัน

17 วราภรณ์ ดิษประธูป บางปะหัน

18 ลลิตา บอกปรโคน บา้ นกรวดวิทยาคาร

19 สัตยา เพ็ชระ บา้ นเสด็จพิทยาคม

20 กฤษฏา แกว้ ควรชุม บา้ นเสด็จพิทยาคม

21 วิชุดา เหลืองประเสริฐ บุรีรัมย์พิทยาคม

22 แกว้ ใจ เปรมสุข ปราจีนกัลยาณี

No NAME SCHOOL_NAME REMARK

23 เชิดวุฒิ ปฏิสุวรรณ พัทลุง

24 วิไลลักษณ์ แสงราชา มัธยมตลาดใหญ่วิทยา

25 ปิยะภา ชาโท เมืองพลพิทยาคม

26 อี่ สีดง แม่อายวิทยาคม

27 ฐาปนา เย็นรักษา ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ

28 ฐฏวัฒน์ อินทุดม วิทยาลัยเทคนิคแพร่

29 นุรณี ปูเตะ ศาสน์สามัคคี

30 ธนรัตน์ ดำริห์กลา้ สวนศรีวิทยา

31 พลวัต ยาแปงกู่ สหศาสตร์ศึกษา

32 อิสระ สมบูรณ์ สันป่ ายางวิทยาคม

33 สุพรรณิกา เนตรสังข์ สามชุกรัตนโภคาราม

34 สุริยฉัตร แกว้ แฉลม้ สุรพินท์พิทยา

35 ณัฐวิกา เถินบุรินทร์ สุวรรณารามวิทยาคม

36 สุวพัฒน์ ดวงสุภา เสริมงามวิทยาคม

37 จุฬาลักษณ์ ใจหาญ เสลภูมิพิทยาคม

38 ไพรรินทร์ จำปาแดง หนองกุงศรีวิทยาคาร

39 ฐิติพร โสดสง หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง

40 นัสริน เจ๊ะยอ อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

41 ฮายาตี เจะเดง อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

42 นูหายาตี เจะแม อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

43 สาวีตา ดือราแม อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

44 พาตีเมาะ เจ๊ะเงาะ อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

45 ปาตีเมาะ ดือราแม อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์

46 ธีรดา สนิบู อัลมูตาวัสษิเต๊าะห์

47 นุชธิดา มินุด อัลมูตาวัสษิเต๊าะห์

48 ขจรเกียรติ จันทร์ปุย อุบลรัตน์พิทยาคม

ตาราง 2 รายชื่อนักเรียน ม.5 ที่จะไม่ประกาศผลสอบ

No NAME SCHOOL_NAME REMARK

1 ขนิษฐา อุดมกุล M.5

2 โสฬส ยืนยง M.5

3 เสกสรร เรือนศรี M.5

4 กิตติพงศ์ อินทรสันติ์ M.5

5 คอรีเย๊าะ เจ๊ะแวดอเล๊าะ M.5

6 ธิติยา ดัชนี M.5

7 รัตนาภรณ์ พิณพงษ์ M.5

8 คอลีเยาะ มะลี M.5

9 พัชรินทร์ ขันทอง กระบุรีวิทยา M.5

10 ชยานันต์ เสริฐสาย กุงเจริญพิทยาคม M.5

11 ประพฤทธิ์ พยับบรรณางกูร คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ M.5

12 นิสาชล พัฒนศิลป์ คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ M.5

13 เกียรติศักดิ์ ปุณยะประยูร คิชฌกูฏวิทยา M.5

14 ธนวัต สารจันทร์ จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก M.5

15 บุษบา อาจมูลตรี จระเขวิ้ทยายน M.5

16 มูซาฮิดิน คาเดร์ เจริญวิทยานุสรณ์ M.5

17 ไซนุรดีน บินดอแม เจริญวิทยานุสรณ์ M.5

18 กนกพร เชาวน์ดี ชำป่ างามวิทยาคม M.5

19 พีสันต์ วายุ ดารุสสาลาม M.5

No NAME SCHOOL_NAME REMARK

20 สิริวัชร สิงห์โต เตรียมทหาร M.5

21 อามีเน๊าะ แปเฮาะอีเล ทวีวิทยาอิสลาม M.5

22 ธมนวรรณ เสริมสกุลเกียรติ บางขันวิทยา M.5

23 วิชากร ลับพลกรัง บางบัวทอง M.5

24 จิรภิญญา นิละ บา้ นค่าย M.5

25 รณชัย ตั้งเจริญ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา M.5

26 ศิรัญญา ศรีสิงห์ ฝางชนูปถัมภ์ M.5

27 วีรวรรณ เตจ๊ะ ฝางชนูปถัมภ์ M.5

28 กิตติพงษ์ ยอดหวาน พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

29 ผกามาศ ศรีประสงค์ พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

30 อรัญตรี สินจู พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

31 สิทธพงษ์ บิณมาต พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

32 สิทธิชัย จันทร์แกว้ พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

33 ยศธร ฤทธิวงค์ พะตงประธานคีรีวัฒน์ M.5

34 มุสลิม มูซอ พัฒนศาสน์วิทยา M.5

35 ทัศวรรณ ไชยดี พิบูลมังสาหาร M.5

36 รัตนา กุลแกว้ มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ M.5

37 อุมาพร วงแวงนอ้ ย มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ M.5

38 ปาหนัน ศรีวิเศษ มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ M.5

39 เสาวลักษณ์ โสพรรณรัตน์ มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ M.5

40 ปฏิมาภรณ์ สัมฤทธิ์ เมืองนครศรีธรรมราช M.5

41 ศิริวรรณ เทพแสง แม่ริมวิทยาคม M.5

42 รัชนี แซ่ย่าง แม่ริมวิทยาคม M.5

43 อนุชิด รวมธรรม ยโสธรพิทยาสรรค์ M.5

44 นูรียา อาเก๊ะ ยะหาศิรยานุกูล M.5

45 สารีฮะ ขละ ยะหาศิรยานุกูล M.5

46 บุญฤทธิ์ อาชญา ยะหาศิรยานุกูล M.5

47 กชกร กระเครือ รัตนราษฎร์บำรุง M.5

48 ฟาติล หะแวกือจิ วังกะพอ้ พิทยาคม M.5

49 ฮาซามี ปะเง๊าะ วังกะพอ้ พิทยาคม M.5

50 ยูไลดา ซีมะมิง วังกะพอ้ พิทยาคม M.5

51 ลินดา ลาเตะ วังกะพอ้ พิทยาคม M.5

52 ธนวัช กันทาวงค์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ M.5

53 สาริณีย์ สะอิ ส่งเสริมศาสน์ M.5

54 ซูไรยา หามะ ส่งเสริมศาสน์ M.5

55 อาอีเซาะ เจะเลาะ ส่งเสริมศาสน์ M.5

56 อัมด๊ะ มะลี ส่งเสริมศาสน์ M.5

57 อาซีซะ เวาะมะ ส่งเสริมศาสน์ M.5

58 ฟาตือเม๊าะ ดอเลาะ ส่งเสริมศาสน์ M.5

59 มารีแย อับดุลเลาะ ส่งเสริมศาสน์ M.5

60 ตอลฮะห์ มะแซ ส่งเสริมศาสน์ M.5

61 :ซารีปะ มูซอ ส่งเสริมศาสน์ M.5

62 สูฮัยนี วาจิ ส่งเสริมศาสน์ M.5

63 รุสลัน ยะมะสะ สตรียะลา M.5

64 วรรณวิสา รอดประดิษฐ์ สตรียะลา M.5

65 มะรอปี เจะเฮง สมานมิตรวิทยา M.5

66 มะซอฟี บูกุ๊ สมานมิตรวิทยา M.5

67 พีรพัฒน์ พรหมชาติ สวนศรีวิทยา M.5

68 อับดุลฮาดี มูเล็ง สายบุรี "แจง้ ประชาคาร" M.5

No NAME SCHOOL_NAME REMARK

69 ฐิติการ์ พิเชฐไพศาล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ M.5

70 จุฑามาศ เขตนิมิตร สุวรรณภูมิ M.5

71 อภิสทธิ์ มูณี เสม็ดจวนวิทยาคม M.5

72 ธนชัย บุญใหญ่ หนองตาคงพิทยาคาร M.5

73 อรวรรณ เลียนชัยสงฆ์ หนองรีวิทยา M.5

74 นางสาวเอื้อการย์ รา้ นพจน์ หว้ ยเกิ้งพิทยาคาร M.5

75 ติณณ์ โบสุวรรณ อมาตยกุล M.5

76 สุไรลา มะเซ็ง อัลมูตาวัสษิเต๊าะห์ M.5

77 ซารีม๊ะ หะยี อิสลามประชาสงเคราะห์ M.5

78 สารีมะ เจะเเต อิสลามประชาสงเคราะห์ M.5

79 ซัมซียะ เจะเตะ อิสลามประชาสงเคราะห์ M.5

 

อ้างอิง

กดดูที่ เอกสารจริงเพื่อความชัวร์ !!!

http://www.niets.or.th/upload-files/uploadfile/6/ac25d3c16e38fad7ead053a97fc2b9bc.pdfเวอร์ชันเต็ม: [-- สทศ : ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ได้รับประกาศผลสอบ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us