เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อตกลงการใช้งาน (Privacy Policy) --]

Siam1.net -> ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซด์ -> ข้อตกลงการใช้งาน (Privacy Policy) [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> แสดงความคิดเห็น -> สร้างบทความ

ผู้เยี่ยมชม 23-11-2010 23:00
[attachment=9763]
Privacy Policy    (ข้อตกลงและข้อจำกัดความรับผิดในการใช้เว็บไซต์ Siam1.net)  

1. ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการเข้าใช้เว็บไซต์ Siam1.net (“เว็บไซต์”) ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ และโดยการที่ผู้ใช้บริการเข้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อจำกัด ความรับผิดในการใช้เว็บไซต์ นี้ทุกประการ 

2. Siam1.net สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิจะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือว่าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับใช้ทันที และการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว 

3. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ จัดหา และบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ 

4. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใดๆ และ/หรือรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดี ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ(post) อัพโหลด(upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วย กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ Siam1.net โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าสิ่งใด เป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

5. ผู้ใช้บริการอนุญาตให้ Siam1.net หรือผู้ใดก็ตามที่ Siam1.net เห็นสมควรทำการลบ แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่และแจกจ่ายสิ่งใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์ 

6. ห้ามผู้ใช้บริการประกาศ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการโฆษณา ชวนเชื่อ ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์นี้สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์อื่นๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากทาง Siam1.net ก่อน

7. เว็บไซต์ Siam1.net มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ(text) ซอฟท์ แวร์ รูปภาพ วิดีโอ กราฟฟิค(graphic) เพลงและ 
เสียงห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดแจ้งและถูกต้องจาก Siam1.net หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อนแล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลด(download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

8. ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอม และเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น Siam1.net หรือพนักงานของ Siam1.net หรือตัวแทนของ Siam1.net ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ บริการใดๆ บนเว็บไซต์ 

9. บริการของเว็บไซต์ นี้เป็นการให้บริการตามสภาพและตามสถานะที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ ใช้กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูล และคอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้ง การเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการรับทราบว่า Siam1.net ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการรายอื่น หรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใดๆ ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น

10. Siam1.net หรือผู้ใด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งผู้ร่วมให้บริการด้านข้อมูล(content partners) จะไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด 

11. Siam1.net ขอสงวนในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงในห้องสนทนา(chat room) และกลุ่มสนทนา(forums) ต่างๆ เพื่อให้ การเข้าใช้บริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ Siam1.net มีสิทธิเด็ดขาดในการตัดสินใจที่จะดำเนินการแก้ไข ปฏิเสธ ไม่ให้ประกาศข้อความ หรือลบข้อความใดๆ

12. ทั้ง Siam1.net และผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดย Siam1.net สามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันทีหาก Siam1.net เห็นว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้หรือหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด 

13. Siam1.net เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล(content) ที่ได้รับจากบุคคลที่สามและจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดย Siam1.net ไม่มีอำนาจควบคุมเหนือข้อมูลดังกล่าว เหมือนเช่นห้องสมุดสาธารณะหรือร้านขายหนังสือ ทั้งนี้ ความเห็น คำแนะนำ ข้อความ คำกล่าว บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ได้แสดงหรือจัดให้มีบนเว็บไซต์ นี้โดย บุคคลที่สามรวมทั้งผู้ให้บริการข้อมูลอื่นหรือผู้ใช้บริการเป็นของผู้เขียนและผู้แจกจ่ายรายนั้นๆ ไม่ใช่ของ Siam1.net และ Siam1.net ไม่รับประกัน และ/หรือรับรองในความถูกต้อง แม่นยำ ความครบถ้วน และความมีประโยชน์ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลนั้นเอง

14.หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ Webmaster


เวอร์ชันเต็ม: [-- ข้อตกลงการใช้งาน (Privacy Policy) --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us